25 maj 2020

Mer om bygdens första baptister

En turbulent första tid började stadga sig. Men fortfarande uteslöts ganska många medlemmar och några av dem återupptogs som det står. Anledning till uteslutning framgår inte.

Här kommer andra delen av femtioårsberättelsen i urval. Den första finns att läsa här.


"
Församlingens tillväxt.
Vi uppdela nu tiden i tioårsperioder för var berättelse i det följande.

Under åren 1876 – 1885 blevo 30 personer döpta, 10 återupptagna och 4 inflyttade från andra församlingar. Ökning således 44 medlemmar. Däremot blevo 13 personer uteslutna, 3 utflyttade och 6 avgingo genom döden. Minskning 22 medlemmar. Vid 10-årsperiodens slut var medlemsantalet 44.

Åren 1886 - 1895 döptes 50 personer, 9 återupptogos och 8 inflyttade. Ökning 67. Däremot blevo 24 uteslutna, 23 utflyttade och 11 döda. Minskning 58 medlemmar. Vid periodens slut utgjorde antalet 46 medlemmar.

Åren 1906 – 1911 blevo 20 döpta, 3 återupptagna o. 12 inflyttade. Ökning 35. Däremot blevo 12 uteslutna, 12 utflyttade och 8 döda. Minskning 32. Församlingens medlemsantal vid årets början var 49 och sedan januari ha ytterligare 13 personer genom dop upptagits så att församlingen f.n. räknar 62 medlemmar.

År 1898 döptes 36 personer, det högsta antal som döpts under det flydda halvseklet. Broder J.A. Rydman från Sävar värkade då här så att en kraftig väckelse uppstod.
(I mitt exemplar av skriften kommenteras med blyerts brister i genomgången av medlemsantal.)

Dotterförsamlingar. 
(…)

Församlingens föreståndare och predikanter.

Församlingen har ej varit i stånd att under den flydda tiden anställa någon pastor, som uteslutande kunnat ägna sin tid åt evangelii tjjänst. Dock har Herren utrustat åtskilliga av medlemmarna med gåvan att tala ordet. Tilståndet skulle likväl ha varit mycket bättre inom församlingen om det funnits någon, som ägnat sin hela tid åt detta viktiga kall.

Sedan Jacob Sundström varit föreståndare omkring 2 år och Anders Rönnberg, A-å, likaså några år tills även han blev avskild från församlingen, kallades handlanden J. Forsberg till denna tjänst.

Uti det äldsta protokoll som finnes och som är skrivet den 5 november 1875 läses följande: Broder J. Forsberg, som under 12 år tjänat församlingen som äldste, avsade sig denna tjänst och broder Jakob Öberg invaldes i hans ställe. Om broder J. Forsbergs värksamhet under dessa 12 år kan sägas att han, oaktat de brister som torde ha funnits även hos honom, ändock fick vara den tjänande hand, som användes av Herren att rädda församlingen från att helt gå under i den kamp, som utkämpades här under den tid den Sjödinska villfarelseläran florerade. Forsberg hade även god förmåga att predika isynnerhet till väckelse. Ganska många kommo till frid med Gud och ej så få lades till församlingen. Hans minne lever ibland oss med en känsla av tacksamhet till Gud. Att han tjänat såsom äldste i 12 år, måste dock vara såsom predikant, ty säkert är, att Rönnberg före honom tjänade som föreståndare.

Broder Jakob Öberg blev kallad till föreståndare den 5 nov. 1875 och innehade platsen till den 19 okt. 1879, när han avgick och broder Efraim Oldberg kallades, vilken tjänade till den 6 mars 1881 då han uppsade sin plats. Protokollet säger, att anledningen var flyttning från orten. Nu blev för andra gången Jakob Öberg vald till föreståndare. Öberg tjänade nu till den 3 juli 1883, då Efraim Oldberg på nytt blev vald o. innehade platsen i 9 år. Därefter blev Öberg för tredje gången kallad och innehade denna post till sin död den 25 sept. 1897. Den 26 des. s. å. blev broder Efraim Oldberg återvald till församlingsföreståndare och innehar fortfarande sitt uppdrag.

Vi finna således att Sundström, Rönnberg och Forsberg voro föreståndare de första 14 åren, broder Jakob Öberg har därefter tjänat i 12 och broder E. Oldberg i 24 år. Utom dessa har även flera bröder funnits som haft gåvan att offäntligt vittna om Herren, t.ex. Johan Lagerlöv, D.M. Johansson (vilkens namn påminner om Demas i 2 Tim. 4:10), G.L. Lindgren, K.J. Gren och E.G. Ågren.

Broder Gren innehar nu kallelse att vara församlingens predikant.

Såsom sekreterare i församlingen har broder J. Öberg tjänat i 7 år, Efraim Oldberg i 22 år och Jakob Öberg d.y. i 7 år. För närvarande innehar broder Oldberg åter denna syssla.

Broder Mathias Persson, A-å, har en lång tid varit församlingens kassaman. Han har tjänat troget och är värd ett offäntligt erkännande. För närvarande innehar syster Elin Gren denna syssla.

Såningsmän Diakoner.
(…)

Söndagsskolvärksamheten.
(…)

Vår samlingslokal.

Från början av värksamheten samlades medlemmarna till sina möten här och där i hemmen i byarna, vilket ej var fullt tillfredsställande. Det började att ordas om att bygga en samlingslokal. Redan från den 6 mars 1876 finns ett protokoll, däri det står att läsa: ”Väcktes fråga om att bygga ett samlingshus, överlades och beslöts det broder J: Forsberg skulle till nästa möte förfråga sig med Abraham Lögdin, Mo, om han vore villig att upplåta och försälja en passande tomt till byggnaden”. Och den 3 april samma år läses i protokollet: Broder Forsberg upplyste det Lögdin var villig försälja tomt. Nödiga förberedelser skulle under sommarens lopp företagas av församlingen. Omständigheterna torde dock ha varit sådana, att man ej allvarligt vågade sig på företaget och frågan blev vilande i 7 år, eller till den 1 sept. 1883. I protokollet av denna dag läses: ”Församlingen beslöt att bygga ett samlingshus, samt det bröderna J: Forsberg o. J. Öberg fick uppdraget att hos bonden Anton Hockman, L-å, försöka få köpa tomt”.

Vid följande möte upplyste komitérande, att överenskommelse var gjord om tomt till ett pris av 300 kr., men när nu skriftlig uppgörelse skulle ske, ökade säljaren priset med ytterligare 100 kr., varpå församlingen avstod från köpet. Därefter vände man sig åter till A. Lögdin i Mo, med vilken köp avslutades. Samma år den 6 nov. bildades föreningen Sedlighet o. Gudsfruktan. Stadgar diskuterades och antogs under N. P. Thunells från Gävle ordförandeskap. Broder Thunell som vid tillfället värkade här som söndagsskolmissionär ansåg nog företaget vara något vågsamt, hälst medlemsantalet var ringa och de flästa voro fattiga. Men Herren stod oss bi, så att efter några år fingo vi inviga vårt Salem. Broder Valfrid Huss från Husum höll invigningspredikan.

Bland dem som inlagt stor uppoffring i kapellets uppkomst må nämnas: Handl. Jonas Forsberg, O. Huss, J.P. Jonsson, P. Arktædius m. fl.  Gud vet om dem och känner dem. Ett må sägas: Ett kapell hava vi utan skuld, ehuru ej fullt tidsenligt.

Från början av församlingens tillvaro tillhörde den Sundsvallsdistriktet av baptistförsamlingar, till dess Ångermanlands distriktsförening blev bildad den 1 januari 1885 och samvärkande församlingar med denna förening till den 18 mars 1907, då församlingarna i Västerbotten utträdde och bildade ett eget distrikt.

Föreningar och ungdomsvärksamhet.
(…)
"


Efraim Oldberg, Rundvik, som skrev jubileumsskriften, var då föreståndare för Nordmalings baptistförsamling. Att Oldberg, som var sonson till en kyrkans man - Erik Gustaf Oldberg (1762-1840) - valde att engagera sig frikyrkligt klarnar då jag finner att Efraims far Karl Anders Oldberg (1802 - 1875), som var prästbordstorpare på Kyrkovallen Nordmaling, gifte sig med Margareta Elisabet Håkman (1814 - 1901). Många i släkten Håkman var medlemmar i baptistförsamlingen från allra första början och kanske även initiativtagare till denna frikyrkoförsamling.

Mellan raderna tycker man sig kunna läsa att det var en viss tävling om vem av Jacob Öberg (1849 - 1897) -  gift med Karolina Holmgren - och Efraim Oldberg (1856 - 1915) - gift med Katarina Kristina Holmlund -  som skulle vara församlingens föreståndare. De växlade ofta. Dessa två män var yngre än de tidigaste föreståndarna och kunde gå "all in" i den nya läran och inte döpa något av sina 10 respektive 12 barn som föddes då baptistförsamlingen var etablerad. I kyrkböckerna har prästen nogsamt antecknat "ej döpt" efter varje barn, vilket var brukligt då. Idag skulle det betraktas som åsiktsregistrering vill jag tro.

https://lh3.googleusercontent.com/_9bU4qMzGlL6IKvSFQZ70FW_sL8mBVPa3FzsI9UZiMtqNl-iDDjvEYG8TDXJA6--FxvW8GzhYczvf6SCUjG70qZ6sConwXWnkYjsvrVJNtP0i4urL2VrOQP7GnIK8BFjbnQdTjaz-TH3bElyDZ8bVGlINGyg9GGOZ3WxkgbOw7YAF10BnYa--hXhwQfz2G8qTbE9QLry5PhCRTeHw3B_CUsE7LsJPsWcmI4Qyzwm-j_EQqbDwc3JoSSuocr2MiYu56I2kEiwbivbmekCwGqMjtfMZ7eKTVmpeP2P36NzHoqpjdq6mIQK_IpD0aDzXI-L8mcFuSIMqCf4nQy9MsWoud8ym8XZwoyYG6OKooAzDoxKHxCncCmM8N3919M8qJnUbvR2EYRtrfnfGF7HEKMGVo3rZEyt-eTFgWnDNmnU7JAT7MHwKBKabXUZMHbPfBLARwSKlcj0FT16ezRQbzq7tVT_AKbaisuzJclTZFIZHzKxmMyOUbXcRzzT3vUwQSXqNxCPyxmGt480fTHi7lm_l7CExTE1n7pxQdQ2TTEpZRFacFn5soWyOL0BZc8ot7B0VM4cfVa_jPXXuqXkQ4CyI3ZqarSamIXkNg_DHPQLSS--jfYUCCKBnGKig58OTtIQ08CZsZOS0j-P1vMxEnWPHCdrDSlua31bjanOMApG7h1MJqv48bK7CIDjIVjgyUg=w1200-h708-no?authuser=0
Husförhörslängd 1900 - 1907
Klicka på bilden för förstoring.

https://lh3.googleusercontent.com/3PPIcjP1pt92G4OxH4DLt3zK62ahRuvlUgjTQgWSkclndTp3ws4wW-ZepIB3VcHqlEZNv-FGAbtLJcZFmgoeR7YZbgJojH6UzMnewN8DMggoDp6nPv1Ebx6p44dpNot_W6xIhCE5OKP4ksNAbBi4KD8e4o9mc28X3xYgujKJ4Wtuq9ObwCvV3sTbXMnw_cQ_oCmN97TVtbRaANHazAbsERCyit3nV_j6u5p6RJOg0tng1f-B9zrWVd7ZX_qJt35aa9MqQMBfA2YzJQSWBu-MWs-7hnm6ljOwDTaM29NU08M3_Vi0XTjo-LpCWe0OkBMwID-9_h7g6BuKhzRF_-AZKIXV_8WBUJAmUYXTgd_fdl2eQf1FGxbaNlwOev88iWQqK7rmywd87XAvBrX2n7bNmR6hkTmUzxXjSBOxr1ZMah9wkpdIZ6AduY46WxXDww9RSiVNS4jxEWr2gW5F8kyk3e-zpBL7cV3P7NzMgI6CCz5cmwD8fs7Y_TVdKOj2dYpTyAZyXYWib7X0K03GLAjAzPV_yN-Oy_ll1rjy2C8V-pszcoWndC7jYm7jF_A625I6KioTmJ_w_2r8cQIVqA0_9T8I6ok85oXU2-gwoinqHYvmopNg8RwisLQjkI--OW_u5KTil-Q1xjKIQ1krPhj4Ve5ivcDSESO_o0ueIaJIO5Qk8SgDIr6AX74X5tY_IaA=w1200-h708-no?authuser=0

Husförhörslängd 1900 - 1907
Klicka på bilden för förstoring. 

Jag finner även att Öbergs dotter Karolina gifte sig borgerligt 1899 vilket även det anges i en husförhörslängd. Det bör ha varit synnerligen ovanligt i en liten bondby vid denna tid.
.
.

2 kommentarer:

  1. Citat "Men Herren stod oss bi, så att efter några år fingo vi inviga vårt Salem. Broder Valfrid Huss från Husum höll invigningspredikan." Kan den Valfrid Huss som omskrivs vara född 1850 i Husum och utflyttad 1902 till Holmsund?

    SvaraRadera
  2. Har inte forskat i detta. I meningen under det citat du tar upp står: "Bland dem som inlagt stor uppoffring i kapellets uppkomst må nämnas:" och en O.Huss nämns. Om deras förmodade släktskap vet jag heller inget. Men då jag letar på nätet hittar jag - http://www.kråken.se/kr%C3%A5ken/personakt.asp?pnr=27459&db=kr%C3%A5ken men årtal stämmer inte med dina uppgifter. Jag är också mycket försiktig med att tro på samtliga uppgifter i denna databas eftersom jag har hittat felaktigheter vilket innebär att alla uppgifter måste kontrolleras mot kyrkböcker mm.

    SvaraRadera

Tyck till om du vill...