5 maj 2018

Motionera mera

En motion (förslag) inlämnad från en medlem in till föreningsstyrelsen ska behandlas före årsmötet och beslutas om på detsamma. Normalt ska motioner självklart finnas att läsa för alla medlemmar två veckor före årsmötet. Motionerna ska finnas på en bestämd plats ifall de inte skickas ut i sin oförändrade skrivning tillsammans med styrelsens yttrande (om styrelsen har yttrat sig) i kallelsen.

Här i föreningen får medlemmarna aldrig läsa motionen i original utan styrelsen skriver om den i dagordningen och skickar den med kallelsen. Där har man skrivit om motionen till något annat. Det förfaringssättet har styrelsen i denna samfällighetsförening.
Jag och maken lämnade in en motion om att skogsplantera en yta som kalhuggits på den bygemensamma marken. Kalhuggningen, som gjordes året innan, hade inte beslutats på något årsmöte utan åldermannen hade sagt ja till avverkningen när skogsbolaget (Norra) ringde. Betänk att detta var på den tiden som delägarförvaltning gällde, då samtliga medlemmar (inte endast de som deltar på stämman) ska vara ense innan något får genomföras.

Innan vi skrev motionen hade jag resonerat med några andra hemmansägare som menade att det var helt möjligt att några tillsammans planterade ytan. Stämningen i byn var dålig på grund av vindkraftsprojektet och då är gemensamt kroppsarbete ett bra sätt att överbrygga motsättningar menar jag, samtal uppkommer naturligt om praktikaliteter. Det var således menat som ett socialt överbryggande OCH kulturellt projekt. Marken hör till byns fäbodar som är ett fornminne och ytan som markbereddes varit under en period varit åkermark. (Fäboden har varit det man förr benämnde hemfäbod. Här var minst en familj permanentboende året om före laga skiftet 1867. I fornminnesregistret dateras den till medeltid/nyare tid (1050-1520/ och framåt). Kanhända fanns spår kvar som skulle försvinna vid en markberedning...)


"Styrelsen" fick motionen och beslöt, med största sannolikhet tillsammans med La Famiglia, att i god tid kontakta en entreprenör som ombads markbereda ytan exakt samma kväll och samma tid som stämman pågick. Tanken med detta var att jag skulle "sättas på plats" och tystna. Då vi hemmansägare på stämman genomförde en sluten omröstning om markberedning eller ej, pågick markberedning av den yta vi röstade om!!! De som liksom jag, inte ville markbereda, avgick med flest antal röster. En av gamlingarna viskade till mej att han inte heller tyckte om kalhyggen och markberedningar. Högt på stämman skulle han aldrig våga säga det.

Majoriteten blev således totalt överkörda! 

Åldermannen försvarade senare agerandet med ett okunnigt brev med märklig bortförklaring. Hans yrke är polis och han agerar i samma roll som privatperson. Medlemmars vilja verkar vara av underordnad betydelse och vi hemmansägare tillåter detta synsätt.

I en fungerande förening skulle detta agerande inte ha klarat en förtroendeomröstning. Här i byn låter revisorerna det hela gå förbi utan åtgärd.


Vad är kulturhistorisk insikt? Vad är maktfullkomlighet?
.
 .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tyck till om du vill...