2 maj 2019

Försvinnande kulturhistoria

https://lh3.googleusercontent.com/6fMwNEdgJ1_KMGgZYRlzTPOfizSgeDsHDgEen4DIFBXfdI1otNuIYOOmSZcCcDyfLRtNlTU8Znzc1M46oFY7EomGkpCb_Drr6eUcp1Lc-vMtmBjgLke9-__861SItDEWpqQTHHHmF-AShUkGUYz6fP7HzDWTXG5aWRrT3t0W4NWL6R5SC__m_tTfH2UTgtUVhvJjBTXd0nfWXq2z8mw5ceIWVrevUOGaaoMi9RLRL9_8cXu4zfZ77TgBE-O04s2q3r-Lt4cwu3ce6rMg6wLEdBtxDKn9RUJC8OOc_T5sQITCdH7omfzttA9YIGbQxQwfhIrOvUNZZIe2ABvL6r_V6N2ohoaayWoUTb4pd_jJmppXHXPN4Zsl9TDU9ZlOY6rQ-5-R3g9m9nc9RTvtV-3JkLffNMZLI3WTj7OP79hHsABvtiK4LFocfUP4tg9WiitZUMguTesu1FIgMDvIghdD3b7OwOGojw2FlKyDIAoitaAuJw-s0lVc7DsdcCvXvenMDBOujBNVuuCXVvoWUSpjK2btDDpUKJUP4eDY-NBReDLkUFMPCmgC2msMe6x-OthuqnbBJyoxciapfRs0fUU0y7fYglvUYUFglqPh87eQ7CDY2rm3JoQuOo9b8OoqlT_wZByw6WJcUpIWXZQ9oachNbzPev4VcGUo=w1000-h413-no
Utsnitt över fäbodallmänningen ur laga skiftes kartan upprättad 1863-65.

Höru du, du skrev den 15 mars 2019 om att markberedning planeras för fäbodvallen. Vad menar du med det?
På årsmötet 2018 överraskade styrelsen medlemmarna med att under ”Övriga frågor” tillkännage att man låtit Norra skogsägarna ta fram en skogsbruksplan. Planen presenterades, endast jag ifrågasatte markberedning av hemmansägarnas gemensamt ägda fäbodvall.

När jag ifrågasatte markberedning ställde ordföranden frågan om jag tyckte att återväxten var dålig på den areal som markbereddes (tvärs emot medlemmarnas beslut) år 2008. Att jag inte enbart ser till återväxt är svårt att ta till sig, att man som jag kan se till annat än ekonomiskt värde – nämligen värdet av ett kulturarv, ingår inte i styrelsens tankesätt. Markberedning förstör spåren av de kulturlämningar som finns där. Om Hörnstens-jalen skrev jag tidigare.

Presenterades skogsbruksplanen under ”Övriga frågor”?
Ja, inget stod om detta på dagordningen så upplysningen kom väldigt överraskande.

Frågan om skogsbruksplan finns inte heller med på 2017 eller 2016 års dagordningar. Ingenstans i dokumenten står angivet att beslut om kostnader för att upprätta en skogsbruksplan var taget. Vi stod inför ett faktum som inte beslutats om.

Det enda jag se är kallelsen 2017 där det under punkt 5 stod att läsa: ”Dags för gallring, norr om fäbodarna. Ca 1,5 ha.” samt i protokollet från årsmötet 2017 där det står under §5 Styrelsens förslag: ”Styrelsen får i uppdrag att ta beslut om gallring norr om fäbodarna.” 

Tas beslut i ekonomiska frågor utan att de finns med i dagordningen?
Ja, det är inte ovanligt.
Enligt god föreningsjuridik ska beslut i ekonomiska frågor endast tas om förslag om detta finns med på dagordningen. Reglerna finns för att de som har något att invända/kommentera/hänvisa till ska ha möjlighet att närvara och framföra sin åsikt. Då måste man i förväg ha fått kännedom om i vilka frågor ekonomiska beslut som ska tas. Ekonomiska frågor och andra viktiga förslag ska inte finnas under "övriga frågor".

Är gallring och att ta fram en skogsbruksplan samma sak?
Nej. Att utföra gallring på en del av ytan är inte detsamma som att få en skogsbruksplan upprättad. Skogsbruksplanen som tagits fram förordar slutavverkning inklusive markberedning på vissa ytor inom ett kulturhistoriskt område.

Vem beslutade att beställa skogsbruksplanen?
Förmodligen bysamfällighetens ordförande, c-politiker i kommunen, som även är styrelseledamot i lokalavdelningen av Norra Skogsägarna. Han gick direkt till Norra och gav dem uppdraget att upprätta en skogsbruksplan. Kostnaden blev 7 500 kr. Norra kommer även att få uppdrag att utföra arbetet genom sin skogsentreprenör.

Påpekar ingen i samfälligheten att jäv föreligger? Samt vad jäv innebär?
Nej. Styrelseledamöterna gör det inte, inte medlemmarna heller. Jävssituationer uppstår rätt frekvent men ingen påpekar detta. Om inte jag gör det. Om det är okunnighet, inkompetens eller annat som avhåller någon från att påpeka detta är okänt.

Naturligtvis skulle styrelsen ha begärt in offerter från flera skogsbolag för att ta fram en skogsbruksplan. Att begära in offerter från flera aktörer är ett bra tillvägagångssätt som innebär konkurrens och därmed ger samfällighetens medlemmar förmånligare avtal.

Har ni medlemmar fått se skogsbruksplanen?
Unders årsmötet gick ordföranden igenom planen muntligt. Det var inte tillfredsställande så jag utbad att vi medlemmar skulle få kopior av planen vilket inte var avsett ursprungligen. Kopior togs och delades ut till närvarande medlemmar. De icke närvarande vid årsmötet har inte sett skogsbruksplanen.

Känner styrelsen till att de förvaltar ett fornminne?
Ja, åtminstone sekreteraren.
I den skogsbruksplan som upprättats 2017-11-16 står också att där finns en fäbod samt ett registrerat röse på bergsimpedimenten väster om fäboden. I övrigt står att inga kulturminnen eller fornlämningar återfanns under fältinventeringen.

Jag vet att fäbodvallen är angiven som fornminne i fornminnesregistret.

Till nuvarande sekreteraren delade jag med mig av laga skiftes-kartan efter att ha beställt den digitalt från Lantmäteriet 2008. Vi har tittat på den och diskuterat den flera gånger. Hon har sett laga skiftes-kartans markerade åkrar på fäbodallmänningen och känner till kulturvärdet. Hon är akademiker och dessa brukar ha ett stort kulturellt intresse, insikt om värdet av fornminnen och kulturarv hör dit. (Självklart finns undantag från detta.)

Efter den markberedning som utfördes 2008 sa hon till mig att hon röstat mot markberedning vid den slutna omröstning som genomfördes. Detta går naturligtvis inte att kontrollera. Nu sitter hon i den styrelse som vill markbereda återstående delen av vår gemensamt ägda mark vid fäboden.

https://lh3.googleusercontent.com/1vuFXFA39_cB6B4v2_m13IoQlCDJps5XXc1jJ5pu_GbZ5pG4zOw7OV7-eJLpa9PhuF2p8H7T2OSVs9UYqTAryElVsG4ZZEDTHLncBP4IT6C_6nhsoszAuUtAxLKmcxe2eB3wegwlNeulWYE0nFXjQYX87wvAlpZJiq22ewZruL_I4RKXbt7w_Rm-sSUHdn683NN-twBXjZ86Nlh9k_r59aNIKa9ThaXBRQTq-qIZbAMJgjK-NzZv1M6LYnHDJFMd8DuKzNs0PpNlX2jeRAVKQhSFNPLSo29gJjLrrXK0E4ke-Sh6A6HicHY49GBRP8JTEZqDDXpYg2Fxo0zngVPX-OSmAkcETjWYzscUfc6a2kim3-t2_0pgwPVOJ0BOepCplxIyPmE0GigaxAPR6jHqOjyN96B9hovg7kNH4EZn6FQGRo7yexW7h-38pfy6mfLBzSI_JSOufIEI5z5EKE_bflOgfUbXtGgZay8O7Rnt3CLEHcQeJBbFfI_216Ldhms6mShUgQ_wrZ-Y-4SZ2jE9F2G2M0CfMdgcDQpByARh7eXv1hubRcl-Tp_gY9mut2mOHbMRjjDB6T9-tCQgAa343WsFBtNs74ohJQMENXaQHpz4wpbaakNs61GNqzC_gZp4zNyjhkROrsQ3AX-BuZMSaOMk-JHT4JLX=w1000-h413-no
Klicka på bilden för större karta.
Ovan syns ett utsnitt ur laga skiftes kartan. Triangeln visar fäbodvallen. Den rödstreckade arealen med tidigare åkermark som markbereddes 2008. Nu är det området norr därom som kommer att markberedas framöver. Norr om bäcken som ringlar fram finns de åkrar som en gång uppodlades.

I slutänden kommer marken vid fäbodplatsen att vara plöjd, eventuella spår av tidigare generationer kommer att vara borta. Och visst, det var inga märkvärdiga människor utan fattiga stackare – varför skulle de vara värda att minnas, varför ge dem cred för det liv de levde??? *ironi*

Förvaltningsberättelsen avslutas så här: "…gemensamma byggnader/fäbodarna, Lidbergsstugan, marker och vatten sköts efter bästa förmåga."  !!!Fick en insiktsfull kommentar av en läsare när jag skrev om den tidigare markberedningen på fäbodallmänningen:
"Anser att i dagens upplysta samhälle borde alla veta hur viktigt vårt kulturarv är, markberedning förändrar och förstör det ursprungliga markutseendet vilket omöjliggör att kunna upptäcka och ev dra slutsatser om vad som där funnits i form av kulturlämningar. "Nästan var sjätte fornlämning skadas i samband med avverkning. Vanligast är att skadorna sker vid markberedning. Värst är det i södra Norrland, där hela 44 procent av de undersökta fornlämningarna är skadade eller grovt skadade, rapporterar Skogsstyrelsen" www.atl.nu.
På andra sidan länsgränsen i grannsocknen i söder fanns ett otal sk tomtningar på en lång klapperstensstrand. Efter avverkning längre upp körde en skotare över alla de gamla tomtningarna vilket förstörde lämningarna totalt. KATASTROF!"
Fornlämningar skadas så lätt och här i byn sker det med berått mod samtidigt som bysamfällighetens styrelse hävdar att man sköter marken efter bästa förmåga.
Fait accompli!
.
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tyck till om du vill...